Duurzaam zetsteen


Rijkswaterstaat stimuleert als opdrachtgever dat de Nederlandse dijken op een duurzamere manier worden gebouwd en onderhouden. Samen met Deltares zijn daarom gesprekken gevoerd met de markt over de verduurzaming van zetstenen. Deze worden gebruikt voor het bekleden van de dijken. Het doel was om meer duidelijkheid te krijgen of de markt klaar is om duurzamere zetstenen te produceren en toe te passen.

Uit de gesprekken is gebleken dat er aan de verduurzaming van zetstenen verschillende aspecten zitten. De markt wilde graag weten wat Rijkwaterstaat precies onder verduurzaming verstaat. Het begrip kan bijvoorbeeld verband houden met efficiëntere transportbewegingen of met het terugdringen van verpakkingen. Verduurzaming van zetstenen kan betekenen dat een duurzamer bindmiddel dan cement wordt gebruikt, maar ook dat Rijkswaterstaat de zetstenen least in plaats van koopt. Verduurzaming kan ook zitten in het besparen en hergebruiken van materialen.

graaf

Rol verduurzaming

Om het effect van al deze verschillende aspecten met elkaar te kunnen vergelijken, zal Rijkswaterstaat zo concreet mogelijk moeten aangeven wat er wordt verstaan onder verduurzaming. Bovendien moet duidelijk zijn welke rol dit speelt in de toekomstige uitvragen. Voorbeeld hiervan is de wegenbouw. Daar heeft Rijkswaterstaat via de aanbestedingen de productie en toepassing van duurzamer asfalt bij de markt afgedwongen.

Uit de onderzoeksstudie bleek overigens ook dat er in Zeeland al veel werk is verricht op het gebied van verduurzaming van zetstenen.

Project afgerond

De factsheet is afgerond en er is een presentatie gegeven tijdens de duurzame dijkendag. Daarmee is dit project afgerond. Het heeft wel een en ander teweeggebracht doordat Waterschap Scheldestromen nu experimenteert met zetstenen van baggerspecie.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.