Zon en natuur


De energietransitie is in Nederland in volle gang. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het niet voldoende om alleen zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen te leggen.

Een aanzienlijk deel van de energieproductie moet komen van grondgebonden zonneparken. Het areaal van Rijkswaterstaat biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Maar de acceptatie van grootschalige zonneparken staat onder druk. Zo zijn er niet alleen zorgen over de effecten op natuur en biodiversiteit, maar ook esthetische bezwaren tegen de landschappelijke inpassing.

zonennatuurfoto

Nationaal Consortium Zon

Om meer kennis op dit gebied te verkrijgen, is Rijkswaterstaat deelnemer geworden van het Nationaal Consortium Zon in landschap en landbouw. Dit wil de ontwikkeling van zonneparken stimuleren op zo’n wijze dat deze een positieve impact hebben op het landschap en in de landbouw. Als deelnemer heeft Rijkswaterstaat in 2018 een brochure gemaakt over de combinatie van grondgebonden zonneparken en natuur. Deze gaat in op vragen als: hoe kan een balans gevonden worden tussen economisch voldoende rendabele zonneparken en kansen voor de natuur op hetzelfde terrein? Wat is een optimale verdeling tussen zonneparken en open terreinen? Kan een zonnepark een buffer vormen tussen (kwetsbare) natuur en agrarisch gebied?

Actuele kennis

De brochure geeft een overzicht van de actuele kennis en is bedoeld voor onder meer projectontwikkelaars, grondeigenaren, bedrijven en decentrale overheden. Kortom, alle partijen die betrokken zijn bij de locatiekeuze en de ontwikkeling van zonneparken.
Rijkswaterstaat zal de inhoud van de brochure in de toekomst actualiseren op basis van nieuwe inzichten.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.