Drijvende zonneparken


Nederland staat voor een grote opgave: de transitie richting hernieuwbare energie met drastische vermindering van de CO2-uitstoot. Dat is niet alleen een technologische uitdaging. Het is ook een grote ruimtelijke opgave. Drijvende zonnepanelen op water vormen één van de mogelijke oplossingen.

drijvzonneparken

In het Nationaal Consortium Zon op Water hebben zich meer dan 30 partijen verenigd: marktpartijen die innovatieve constructies voor drijvende zonnepanelen hebben ontwikkeld, waterbeheerders en andere overheden, waaronder Rijkswaterstaat, en kennisinstellingen en nutsbedrijven.

Praktijktest op De Slufter

Het Consortium voert een praktijktest uit op De Slufter op de Tweede Maasvlakte. Dat is een grootschalig opslagbassin voor verontreinigde baggerspecie. Het Consortium onderzoekt de technische prestaties van drijvende zonnepanelen, zoals de energieopbrengst en stabiliteit tegen wind en golven, maar ook de overige aspecten die voor investeerders van belang zijn. Na de testperiode wordt de Slufter aan de markt aangeboden om grootschalig zonne-energie te winnen. Dit is onderdeel van de opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 10 grote energieprojecten op het areaal van Rijkswaterstaat.

De effecten

In 2018 is het onderzoek van Deltares naar de vergunbaarheid van drijvende zonneparken op oppervlaktewater (in opdracht van Rijkswaterstaat en STOWA) opgeleverd. Naast effecten op de omgeving en de gebruiksfuncties van water is gekeken naar effecten van drijvende zonnepanelen op het watersysteem. Wat betekent het voor waterkwaliteit en ecologie als een deel van het licht aan het wateroppervlak wordt weggevangen? En wat betekent het voor de zuurstofhuishouding?

In 2019 wordt de praktijktest verder uitgevoerd en afgerond. Ook analyseren we de gebruikerservaring van de handreiking voor vergunningverlening en houden we een workshop voor gebruikers. Dit kan waar nodig nog leiden tot aanpassingen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.