Duurzaam asfalt en duurzaam beton


Het ministerie van IenW zet in op klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. De verduurzaming van de asfalt- en betonketen maakt hier deel van uit. Dit zijn namelijk materiaalstromen met een grote milieu en CO2-impact. Rijkswaterstaat wil dit samen met de Grond-, Weg- en Waterbouwsector realiseren. Met meerdere activiteiten richten we ons op het opschalen en versnellen van hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en productieprocessen.

Voortgang

Naar aanleiding van de uitgezette prijsvraag voor duurzame asfaltmengsels wordt nu een aantal mengsels in proefvakken getoetst en gevalideerd. Zo is in september op de A73 een mengsel van BAM gelegd. Op het stuk snelweg heeft BAM Infra nu 2 soorten duurzaam asfalt aangelegd in de onderlaag van tweelaags zoab. Met hergebruikpercentages van 80 en 95% en productietemperaturen van 115 en 105 graden Celsius zijn de mengsels niet alleen duurzaam, maar ook grotendeels circulair. Naast de asfaltmengsels worden vezels getest die aan het asfalt voor de deklaag van de tweelaags zoab zijn toegevoegd. Deze moeten de levensduur van het asfalt verlengen.

Inkoopstrategie

Marktpartijen zijn met de prijsvraag uitgedaagd om innovaties die al in ontwikkeling waren, versneld door te ontwikkelen en te testen. Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden om haar inkoopstrategie aan te vullen met een koploperaanpak waarin in specifieke projecten extra hoge eisen worden gesteld aan duurzaamheid van het asfalt. Hiermee stelt Rijkswaterstaat koplopers in staat hun duurzaamste asfalt te produceren en aan te leggen. Uiteindelijk moet de hele markt stapsgewijs aan de steeds hogere eisen en normen voldoen.

Gemeenschappelijke marktvisie en -strategie

Rijkswaterstaat is weliswaar een grote opdrachtgever voor de asfaltbranche, maar niet de enige. Om de asfaltbranche en uiteindelijk de asfaltcentrales te verduurzamen is het noodzakelijk om samen op te trekken met andere opdrachtgevers, zoals provincies en gemeenten. Met de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland is overeenstemming bereikt over een plan van aanpak, gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke marktvisie en -strategie, ondersteund vanuit het “buyer group-concept”. Dit houdt in dat publieke opdrachtgevers die op (korte termijn) een concrete duurzame aanbesteding uitvoeren een gezamenlijke marktvisie en –strategie ontwikkelen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het samen en uniform optrekken naar de asfaltbranche.

Ook wordt met TNO en de TU Delft een kennisagenda ontwikkeld om voor de korte en lange termijn de benodigde kennis te ontwikkelen voor duurzame wegenbouw om de beleidsdoelen van het Transitiepad Duurzaam Asfalt te realiseren.

Foto 1 duurzaam asfalt

Duurzamer beton uitvragen

Afgelopen jaar zijn verdere stappen gemaakt om beton met minder CO2-emissie en meer hergebruik uit te kunnen vragen. Zo zijn plafond MKI-waarden gedefinieerd voor beton om voortaan al het beton duurzaam uit te vragen. Hoe lager de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator), hoe lager de milieubelasting. Daarnaast worden er diverse studies uitgevoerd om onderbouwd de MKI-waarde te laten dalen en de circulariteit te doen stijgen. Hierover is afstemming binnen het Betonakkoord met marktpartijen. Onderzoeksresultaten worden gedeeld met andere betrokken opdrachtgevers en ter beschikking gesteld aan marktpartijen binnen het Betonakkoord. Ook werken we met andere opdrachtgevers samen om duurzaamheid op dezelfde manier aan de markt uit te vragen. Als bedrijven weten dat overheden op dezelfde manier daarmee bezig zijn wordt een interessante afzetmarkt gecreëerd en kunnen bedrijven met meer zekerheid investeren in nieuwe innovaties.


Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier.