Smart Shipping


Smart Shipping (SMASH) is het (accommoderen van) vergaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren. Dit kan bijdragen aan de concurrentiepositie, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector, op zee en de binnenwateren. Samen met Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) participeert Rijkswaterstaat in het programma Smart Shipping.

Het programma Smart Shipping draait om het stimuleren van Smart Shipping in Nederland en het ondersteunen van ontwikkelingen die in het belang zijn van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zoals veiligheid, duurzaamheid en stimuleren van de scheepsvaartsector. Het programma draait ook om het vergaren van kennis en het voorbereiden van IenW-onderdelen (Rijkswaterstaat en ILT) op de komst van Smart Shipping. Dit heeft bijvoorbeeld impact op de controlefunctie van ILT, maar ook op de werkwijze van Rijkswaterstaat als uitvoerder en beheerder van vaarweginfrastructuur om te zorgen voor veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer.

171130114205EF_Z0A0111

Internationale samenwerking

In de afgelopen jaren is, via de beleidsregels voor experimenten op binnenwateren en een territoriale zee, de mogelijkheid gecreëerd om experimenten uit te voeren. Via de SMASH-community, waarin tussen ruim 800 professionals kennis wordt uitgewisseld, worden leden geïnformeerd over ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Om de noodzakelijke samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op dit terrein verder vorm te geven, zal in 2020 het Nationaal Forum Smart Shipping worden opgezet. Deze samenwerking helpt de ontwikkelingsrichting van Smart Shipping te bepalen, zodat daaruit ook keuzes kunnen worden gemaakt voor de manier waarop de vaarweginfrastructuur en de nautische dienstverlening van Rijkswaterstaat de introductie van Smart Shipping faciliteert.

In 2020 wordt ook gewerkt aan de juridische basis die het mogelijk maakt ontheffing te verlenen voor de scheepvaartverkeerswet. Op basis van een beoordelingskader kan dan voor sommige typen, in het bijzonder kleinere, schepen ontheffing van enkele bepalingen worden verleend, zoals de verplichting dat er een schipper aan boord moet zijn.

Voortgang van het afgelopen jaar

2019 stond met name in het teken van de uitbouw van de SMASH-community, het verstevigen van de verankering van Smart Shipping in het beleid en een verkenning naar de impact van Smart Shipping op het werk van Rijkswaterstaat. Dat laatste bleek moeizaam: naast de directe effecten is er een nog onbekend indirect effect: de manier waarop de scheepvaart zich gaat aanpassen onder invloed van de technologische veranderingen.

In 2019 is er een vijftal experimenten geweest met Smart Shipping waarvoor via het loket Smart Shipping toestemming is verleend. Deze toestemming vindt zijn basis in de in 2018 en 2019 (voor binnenwateren en voor de territoriale zee) geïntroduceerde beleidsregels voor verregaand geautomatiseerd varen.

Belangrijkste doel voor 2020

In 2020 moet de publiek-private-samenwerking in het Nationaal Forum Smart Shipping daadwerkelijk vorm krijgen. Deze samenwerking helpt de ontwikkelingsrichting van Smart Shipping te bepalen, zodat daaruit ook keuzes kunnen worden gemaakt voor de manier waarop de vaarweginfrastructuur en de nautische dienstverlening van Rijkswaterstaat de introductie van Smart Shipping faciliteert.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.