Opgave STORM


De opgaven van Rijkswaterstaat zijn complex. Er zijn veel ideeën voor innovatie. Niet altijd is duidelijk wat de verschillende innovaties bijdragen aan de doelstellingen die voor RWS van belang zijn en welke innovaties het meeste opleveren.

Om de opgaven en de innovaties beter te doorgronden heeft RWS samen met Deltares en Copernicos Groep een methode ontwikkeld: opgave STORM. Deze opgave moet kansen voor innovatie blootleggen. Zo willen we richting geven en de markt in beweging brengen.

Er wordt niet alleen gekeken naar doelstellingen. Ook wordt binnen systemen (bijvoorbeeld de beton- of asfaltketen) op zoek gegaan naar onderbelichte mogelijkheden. Tegelijkertijd geeft het inzicht in welke innovaties de grootste bijdrage leveren aan de huidige en toekomstige opgavedoelstellingen.

brugstorm

Gerichte uitvragen

Hierdoor kun je gerichte uitvragen doen voor innovaties. Ook kan het ingezet worden om een beter en meer gekwantificeerd beeld te krijgen van de omvang van de toekomstige opgave.

Afgelopen jaar is de opgave STORM-methodiek toegepast op de bruggenopgave en de kustlijnzorg. Met het bruggenmodel zijn bijvoorbeeld diverse scenario’s met een mix aan onderhouds-, versterkings- en vervangingsmaatregelen in beeld gebracht en wat deze scenario’s betekenen voor kosten, duurzaamheid, hinder, omgevingswaarde, capaciteitsbeslag In 2019 zullen meer opgaves volgen, waaronder duurzaam beton.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 6

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.