Effecten van zijwind


Zijwind leidt tot een significante verhoging van het brandstofverbruik van de gemeten vrachtwagen. Dat neveneffect kwam naar voren bij een onderzoek naar het effect van wegdektextuur op het brandstofverbruik van vrachtwagens.

De aanwezigheid van begroeiing of geluidschermen langs de snelweg vermindert deze zijwind en daarmee wordt de verhoging van het brandstofverbruik door zijwind teruggedrongen. De resultaten uit het onderzoek zijn bemoedigend. Zijwindgeleiders zoals groepjes bomen langs de snelweg kunnen dit meerverbruik bij vrachtwagens (16% bij een zijwind van 5 m/s, windkracht 3 à 4 Bft.) met zo’n 80 procent terugdringen. Het betreft hier een eenmalig gevonden effect (één voertuig, één spot, één meetdag).

Verder onderzoek

Rijkswaterstaat heeft het effect verder laten onderzoeken. Gekeken is naar de rol van factoren zoals de hoogte en poreusheid van de begroeiing of een scherm langs de weg op het terugdringen van meerverbruik door vrachtwagens. Door dit in kaart te brengen kom je tot een zo krachtig mogelijk kwantificering van het effect.

zijwind1

Opschaling

In 2019 hebben het KNMI, DAF en Whiffle (spin-off TU Delft) hun analyses uitgevoerd en overhandigd aan de hoofdopdrachtnemer, bureau M+P.

Hieruit volgt bijvoorbeeld dat op een deel van de A2 dat bosschages langs de weg daar een 10% reductie van het jaarlijks brandstofverbruik (en CO2-uitstoot) van vrachtwagens kunnen opleveren.  In termen van CO2-reductie komt dit neer op een besparingspotentieel van 0,28 kiloton CO2/km/jaar. Het reductiepotentieel op andere snelwegen kan hoger of lager zijn dan hier op de A2. Dit is afhankelijk van windsnelheden, windroosligging van het wegvak en verkeersintensiteiten. Partiele variatie in deze factoren geven een verandering in het reductiepotentieel van plus of min 50% (van 10% op de A2 bij Beesd naar 5 tot 15% elders).

In 2020 brengen we de kosten en baten van deze maatregel goed in kaart, net als de implicaties voor verkeersveiligheid, leefomgeving en landschap. Vervolgens kan via een opschaling bepaald worden in hoeverre dit kan bijdragen aan de opgave om ook voor het verkeer op het Nederlandse hoofdwegennet de CO2-uitstoot te laten terugdringen. Hiervoor is ook een nauwe afstemming met beleid nodig.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.