Bevermanagement


Hoe kan in de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat worden omgegaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers? Eind 2018 is een voorbeeldenboek samengesteld, dat overzicht biedt in verantwoord beheer van beverpopulaties en hun leefgebieden.

Met hun graaf-, bouw- en knaagactiviteiten veroorzaken bevers risico's voor de waterveiligheid en hebben ze invloed op de waterafvoer van het hoofdwatersysteem, dijken en waterkeringen: kerntaken van Rijkswaterstaat.

Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen ook de droge delen van het beheergebied van Rijkswaterstaat, zoals rijkswegen, te maken krijgen met activiteiten van bevers, als dat kort naast een voor bevers geschikte watergang gelegen is. Wegen kunnen natschade ondervinden door dammenbouw in waterlopen en aan- of om geknaagde bomen kunnen een risico voor de veiligheid van het verkeer vormen.

bevertje

Voorbeeldenboek

In de praktijk kan een groot deel van het beheergebied van Rijkswaterstaat te maken krijgen met bevers, behalve het zoute water en gebieden zonder geschikte wateren. Eind 2018 is een handzaam voorbeeldenboek met foto's opgesteld dat een overzicht geeft van een aantal in de praktijk toepasbare maatregelen voor een verantwoord beheer van beverpopulaties en hun leefgebieden. Dit voorbeeldenboek heeft als doel om medewerkers in projecten te informeren hoe in de uitvoeringspraktijk van RWS en andere betrokken organisaties (planuitwerking, aanleg, beheer en onderhoud) kan worden omgegaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers.

De in het overzicht opgenomen innovatieve (beheer- en inrichtings)maatregelen zijn in de praktijk toegepast en kunnen worden ingezet voor het voorkomen van verstoring en schade bij renovatie, beheer en onderhoud, evenals in de plannings- en aanlegfase.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Leefomgeving, Watersystemen

Voorbeeldenboek Bevermaatregelen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.