Innovaties Kustlijnzorg


Rijkswaterstaat heeft de Dutch Coastline Challenge (DCC) georganiseerd waarin we samenwerken met meerdere marktpartijen die een rol spelen in de kustlijnzorg. Doel is om elkaar uit te dagen en oplossingen te ontwikkelen voor duurzame kustlijnzorg.

Met de DCC wordt er een beweging in gang gezet om de Nederlandse kustlijnzorg duurzamer en efficiënter uit te voeren. Het project 'Innovaties in de kustlijnzorg' is een van de 5 sporen van de DCC.

RWS160619PvBZandsupplCadzand085

Rijkswaterstaat gaat vanaf 2024 innovatieve werkwijzen inzetten die kunnen leiden tot aanzienlijke CO2-reductie bij de kustlijnzorg. De ultieme ambitie is namelijk om te komen tot 0% CO2-uitstoot.

Rijkswaterstaat heeft reeds een marktconsultatie uitgevoerd als voorbereiding op de tenderfase, en we gaan een innovatie-partnerschap aan met de marktpartijen. De meest kansrijke voorstellen worden in een pilotfase getest en gevalideerd. Het totale ontwikkeltraject inclusief pilots kost 18 miljoen euro. De geteste innovaties zullen vervolgens worden toegepast in het reguliere programma Kustlijnzorg.

Aanleiding

Jaarlijks brengt Rijkswaterstaat gemiddeld 12 miljoen kuub zand aan om Nederland te beschermen tegen de zee. De baggerwerkzaamheden die hiervoor nodig zijn, dragen voor een aanzienlijk deel bij aan de totale broeikasgasuitstoot van alle werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het programma Innovaties in de Kustlijnzorg richt zich op verduurzaming van het reguliere kustonderhoud in combinatie met een zo groot mogelijke kosteneffectiviteit.

Doel

In het programma Innovaties in de Kustlijnzorg faciliteert Rijkswaterstaat marktpartijen om innovaties te ontwikkelen voor een duurzamer onderhoud van de Nederlandse kust. Het streven van het programma is om met één of meerdere innovatieve oplossingen de emissie van broeikasgassen door het reguliere kustonderhoud uiterlijk in 2030 tot 0 terug te brengen.

Anders denken

Om het doel te realiseren is een andere manier van denken nodig in de aanpak van het kustonderhoud. Samen met de markt heeft RWS voor een nieuwe vorm van aanbesteden gekozen, het innovatiepartnerschap. Deze keuze is tijdens de fase van marktconsultatie gemaakt, het voortraject van de aanbesteding.

Innovatiepartnerschap

In een innovatiepartnerschap faciliteert RWS een marktpartij bij het ontwikkelen van hun innovatie. RWS beoordeelt ingediende innovatievoorstellen op duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Positief beoordeelde voorstellen gaan een onderzoeks- en ontwikkeltraject in, gevolgd door een fase van testen en valideren. Als de innovatie na het doorlopen van dit traject duurzaam en kosteneffectief is gebleken, dan past Rijkswaterstaat de innovatie ten minste een maal toe in het reguliere kustonderhoud.

Planning

In 2019 is een eerste aanbesteding van innovatiepartnerschappen gestart. Begin 2020 volgt een tweede aanbesteding.

Financiering

Voor dit traject is 18 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar om een of meerdere innovatieve oplossingen in het reguliere kustonderhoud te implementeren.


Sticker Launching Customer