De Innovatieagenda


De nieuwe Innovatieagenda beschrijft de innovatieopgaven en -vragen van Rijkswaterstaat van de komende 10 jaar. De eerdere Innovatieagenda loopt in 2020 af, daarom werken we aan een nieuwe Innovatieagenda waar we de komende 5-10 jaar mee vooruit kunnen.

De agenda laat het bedrijfsleven en kennisinstellingen zien welke nieuwe producten, processen en diensten we nu en in de toekomst nodig hebben. Uitgangspunt bij het opstellen van de Innovatieagenda zijn 5 maatschappelijke innovatie-uitdagingen en de daarbij horende innovatieopgaven die nodig zijn om deze doelen en ambities te realiseren

De 5 uitdagingen:

  • klimaatmitigatie, energie en circulair
  • klimaatadaptatie
  • duurzame gebiedsontwikkeling
  • smart mobility en smart infra
  • data en IV

Het innovatieproces

In de Innovatieagenda staat ook hoe innoveren met en bij Rijkswaterstaat werkt: het innovatieproces. We brengen innovatieprocessen in kaart, zodat het voor onze samenwerkingspartners duidelijk is hoe we innovaties willen ontwikkelen, beoordelen, inkopen en toepassen in onze projecten en processen. We benutten hierbij de denklijn innoveren-uniformeren-produceren.

0001

De Uitvoeringsagenda

Bij de Innovatieagenda komt (optioneel) een jaarlijkse Uitvoeringsagenda waarin staat op welke gebieden specifieke uitvragen worden gedaan en in welke projecten en programma’s de innovaties kunnen worden toegepast. Deze voortgang van de Innovatieagenda wordt gemonitord.

Wie maken de innovatieagenda?

Het maken van de Innovatieagenda is geen lineair proces, maar een samensmelting van initiatieven binnen en buiten Rijkswaterstaat. Er gebeurt al heel veel, waar mogelijk en waar nodig wordt gebruikgemaakt van bestaande bronnen.

Het proces om te komen tot de Innovatieagenda wordt geregisseerd door het Corporate Innovatieprogramma (CIP) van Rijkswaterstaat, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit alle lagen van de organisatie. Daarnaast worden ketenpartners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere relevante partijen uitgenodigd om mee te denken. Dit doen we met een klankbordgroep en Innovatieagenda partnersessies. In maart leggen we de agenda voor aan de betrokkenen, die bij de partnersessies aanwezig waren. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar innovatie@rws.nl.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Innovatiemanagement