Samen innoveren

Rijkswaterstaat geeft ruim baan aan innovaties op de weg, het water, op het gebied van ruimte en duurzaamheid en informatievoorziening. We werken hiervoor nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

Innovatieopgave

Rijkswaterstaat staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen:

 • De transitie naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie (klimaat, energie en duurzame gebiedsontwikkeling)
 • De transitie naar meer data en ICT-gebruik
 • De transitie naar duurzame mobiliteit
Daarnaast is er een grote opgave aan vervanging en renovatie van onze bestaande bruggen, tunnels, sluizen en dergelijke. Om al deze veranderingen te kunnen realiseren is innovatie onmisbaar. Alle innovaties die daarbij helpen zijn welkom.
Op meerdere plaatsen binnen Rijkswaterstaat zijn deze transities en andere opdrachten al vertaald naar concrete innovatieopgaven waarop we graag voorstellen vanuit marktpartijen, kennisinstellingen en ondernemende burgers ontvangen. We willen bedrijven uitnodigen met ons mee te denken over innovatieve oplossingen voor deze 4 onderwerpen.

9 innovatieprojecten uitgelicht

Zoals afgesproken in het Regeerakkoord, stelt Rijkswaterstaat zich in innovatieprojecten op als launching customer. Dit betekent dat Rijkswaterstaat als eerste innovaties grootschalig wil toepassen en zo bedrijven de kans wil geven om innovaties op de markt te brengen. 
9 innovatieprojecten zijn geselecteerd om hiermee versneld aan de slag te gaan.

Deze innovaties zijn:

 1. Circulair viaduct
 2. Duurzaam asfalt en duurzaam beton
 3. Innovaties in de kustlijnzorg
 4. De innovatiestrook op de A58 bij Kloosters
 5. Circulair wegmeubilair
 6. Voorspelling asfaltonderhoud met big data
 7. Remote sensing met satellieten
 8. Ultrastil Wegdek
 9. Circulaire catering

Dat er met deze negen innovaties versneld aan de slag wordt gegaan, betekent niet dat de andere innovaties stil liggen. Op deze website worden tientallen innovaties uitgelicht.

De Innovatieagenda

De nieuwe Innovatieagenda beschrijft de innovatieopgaven en -vragen van Rijkswaterstaat van de komende 10 jaar. In 2020 verschijnt de Innovatieagenda voor de periode 2020-2030. De agenda laat het bedrijfsleven en kennisinstellingen zien welke nieuwe producten, processen en diensten we nu en in de toekomst nodig hebben. Uitgangspunt bij het opstellen van de Innovatieagenda zijn 5 maatschappelijke innovatie-uitdagingen en de daarbij horende innovatieopgaven die nodig zijn om deze doelen en ambities te realiseren

De 5 uitdagingen:

 • klimaatmitigatie, energie en circulair
 • klimaatadaptatie
 • duurzame gebiedsontwikkeling
 • smart mobility en smart infra
 • data en IV

Sticker Launching Customer