Innovatieopgaven


Rijkswaterstaat staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen:

  • De transitie naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie (klimaat, energie en duurzame gebiedsontwikkeling)
  • De transitie naar meer data en ICT-gebruik
  • De transitie naar duurzame mobiliteit

Daarnaast is er een grote opgave aan vervanging en renovatie van onze bestaande bruggen, tunnels, sluizen en dergelijke. Om al deze veranderingen te kunnen realiseren is innovatie onmisbaar. Alle innovaties die daarbij helpen zijn welkom.

Op meerdere plaatsen binnen Rijkswaterstaat zijn deze transities en andere opdrachten al vertaald naar concrete innovatieopgaven waarop we graag voorstellen vanuit marktpartijen, kennisinstellingen en ondernemende burgers ontvangen.  Op dit moment zoeken we innovatieve oplossingen op de volgende onderwerpen:

Innovatieopgave Innovatiestrook A58

Binnen het project InnovA58 wordt gewerkt aan een slimme en duurzame snelweg. In 2030 wil Rijkswaterstaat energieneutraal zijn. We wekken dan evenveel energie op als we verbruiken. Dit geldt ook voor het project InnovA58 waar we daarnaast ook circulair werken door bouwmaterialen hoogwaardig te hergebruiken, duurzaam geproduceerde materialen gebruiken en zo min mogelijk afval produceren.

Een onderdeel hiervan is de Innovatiestrook: een strook van een kilometer gekoppeld aan de verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 die tot een fysieke demonstratie- en testruimte voor innovaties wordt ingericht. Met de Innovatiestrook wil Rijkswaterstaat de toepassing van innovaties die nog net niet zijn uitontwikkeld, versnellen. Denk hierbij aan duurzame vormen van vervoer, wegbekleding/asfalt, energieopwekking en -opslag, duurzame geluidsschermen, nieuwe verlichtingsconcepten of ICT-oplossingen.

De Innovatiestrook moet een showcase worden van wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en moet inspireren tot toepassing en verdere innovatie. Heb je een innovatie die bijdraagt aan een duurzame inrichting van het hoofdwegennet, meld deze dan aan bij het Innovatieloket, met vermelding van InnovA58.

Meer weten?

Neem contact op met het Innovatieloket Rijkswaterstaat: innovatieloket@rws.nl

Innovatieopgave Duurzame Geleiderail

Rijkswaterstaat wil in 2030 nog maar de helft van de primaire grondstoffen gebruiken voor aanleg en onderhoud van haar netwerken. Daarnaast moet haar uitstoot aan broeikasgassen zo sterk mogelijk worden teruggebracht. De toepassing van geleiderails (vangrails) langs de Nederlandse snelwegen is een significante bron van materiaalverbruik en broeikasgasemissies.

Per meter is er 38 kg staal en 0.7 kg zink nodig om een standaard-geleiderail te maken. Elk jaar schaffen we zo’n 300 km geleiderails aan.

We brengen momenteel in kaart welke mogelijkheden er zijn om voor de toepassing van geleiderails de gestelde duurzaamheidsdoelen te bereiken. Zo kijken we naar de mogelijkheden voor het hergebruik van bestaande type geleiderails. Maar ook willen we graag weten welke andere of nieuwe vormen er mogelijk zijn die dezelfde veiligheidseigenschappen hebben. Denk daarbij aan andere materialen of andere vormen.

Heb je een ontwerp, prototype of bestaand product dat in de toekomst mogelijk de bestaande geleiderail zou kunnen vervangen? Vereist dit aanzienlijk minder materiaal en verlaagt het de broeikasgasemissies? Meld deze innovatie dan aan bij het Innovatieloket.

Meer weten?

Neem contact op met het Innovatieloket Rijkswaterstaat: innovatieloket@rws.nl

Innovatieopgave Veilig Bedienen-Detectie

Een vergissing bij de bediening van een brug kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de weggebruiker als de operator. Rijkswaterstaat is op zoek naar technologische ontwikkelingen die de operator bij het schouwproces kunnen ondersteunen. We kijken daarbij onder andere naar nieuwe technieken zoals (zogenaamde) slimme camera’s en sensoren die in staat zijn om objecten, personen of afwijkingen te herkennen.rws challenge

Het programma Smart Patrol stimuleert innovaties in het scheepvaartverkeer- en watermanagement. Binnen het programma Smart Patrol werken we aan het onderwerp Veilig Bedienen. We willen met de markt experimenteel onderzoeken of en hoe dergelijke technologie kan bijdragen aan een nóg veiliger schouwproces voor het veilig bedienen van bruggen en sluizen, zowel voor de weggebruikers als de operators. Tijdens de marktverkenning in mei 2019 was er voldoende enthousiasme vanuit diverse partijen, alleen of in een samenwerkingsverband, om deze uitdaging met ons aan te gaan. We hopen daarom op veel goede inzendingen voor de RWS Challenge die we in november/december 2019 op TenderNed publiceren.

Meer weten?

Neem contact op met het Innovatieloket Rijkswaterstaat: innovatieloket@rws.nl

Innovatieopgave Duurzaam Beton

Om de doelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren ligt er ook voor de Rijksoverheid een flinke opgave. Zo werkt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen aan een transitiepad ‘Duurzaam Beton’. Dit pad beschrijft de route waarmee de doelen voor 2030 (zo laag mogelijke CO₂-uitstoot, halvering inzet primaire grondstoffen) gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd is er budget beschikbaar om dit transitiepad (versneld) uit te voeren. Hiermee kunnen maatregelen genomen worden die zich richten op het opschalen en versnellen van het hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en duurzame productieprocessen.

Rijkswaterstaat staat open voor continue introductie van duurzamere oplossingen, pilots, validatie en opschaling in proefprojecten. Mogelijkheden voor innovatievoorstellen liggen er op het gebied van pilots met innovaties die in de infrasector specifieke potentie hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over slimme brekertechnieken (met terugwinning van secundair cement) en technologie die bij de productie al CO₂ opneemt in het beton. Maar ook kan je denken aan activiteiten die belemmeringen wegnemen voor de introductie van duurzaam beton (bijvoorbeeld levensduurmodellering beton, inrichten nieuwe infrastructuur in de betonindustrie).

Innovatievoorstellen moeten zijn voorzien van een extern toetsbare onderbouwing van de te bereiken CO₂-reductie. Bij voorkeur is ook de Milieukosten Indicator (MKI-)waarde al bekend.

De voorstellen moeten zover uitontwikkeld zijn zodat ze op korte termijn in pilotprojecten ingezet kunnen worden. Heb je een innovatie die voldoet aan deze eisen, meld deze dan aan bij het Innovatieloket.

Meer weten?

Neem contact op met het Innovatieloket Rijkswaterstaat: innovatieloket@rws.nl


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Innovatiemanagement