Samen sneller met focus innoveren

De ontwikkelingen op gebied van klimaat, energie en mobiliteit hebben grote invloed op onze samenleving en zo ook op het werk van Rijkswaterstaat. Het klimaat verandert, energie moet groener, de mobiliteit groeit en ruimte wordt schaarser. Daarbij nadert een groot deel van de bruggen, sluizen, tunnels en stormvloedkeringen in ons land het einde van haar levensduur. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen: slimmer, duurzamer en betaalbaarder.

Innovatieagenda 2030

In de Innovatieagenda 2030 (pdf, 2.1 MB) staat beschreven hoe Rijkswaterstaat aan de gewenste nieuwe oplossingen werkt én hoe marktpartijen, medeoverheden en kennisinstellingen hierin een rol kunnen spelen.

Innovatieagenda 2030

Uitgelicht

In de Innovatieagenda onderscheiden we de volgende vijf opgaven:

innovatie-iconen_v-r

Vervanging en Renovatie

Verjongen, vernieuwen, verduurzamen. De komende jaren moeten onder meer honderden bruggen en sluizen worden vervangen. Innovaties zijn nodig om dit vlot, betaalbaar en duurzaam te realiseren. Digitalisering helpt bij het goed timen van de vervanging en renovatie en het standaardiseren van elementen helpt om dit duurzaam te doen.

Klimaatneutraal en circulair

Duurzame Infrastructuur

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal en klimaatneutraal te zijn en om circulair te werken. Een belangrijke innovatieopgave daarbij is om de infrastructuur te verduurzamen. Denk aan duurzame asfaltmengels voor wegverharding of het hergebruik van brugonderdelen.

Smart Mobility

Smart Mobility

Dat betekent: slimme ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, zoals zelfrijdende auto’s of automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement. Toekomstbestendigheid op het gebied van digitalisering van onze infrastructuur is hierbij cruciaal.

data en IV

Data en Informatievoorziening (IV)

Kansen die digitalisering biedt, moeten we zo veel mogelijk benutten om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te organiseren. Denk hierbij aan het standaardiseren van de dataketen of het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke user interface voor vaarwegverkeersleiders.

Klimaataddaptatie icoon

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat voor grote uitdagingen. Door te werken aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatbestendige (vaar)wegen spelen we daar nu al op in. Maar er is meer nodig. Daarom is de ambitie 'We houden Nederland op de kaart, door ruimte te maken voor klimaatverandering'.

Samen innoveren!

Innoveren, Rijkswaterstaat kan het niet alleen. We hebben onze partners – marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden – hard nodig. Samen innoveren om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Zo helpen we met elkaar Nederland vooruit. Doet u mee?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.