Duurzame Infrastructuur

Werken zonder afval en CO2-uitstoot

Rijkswaterstaat gaat voor een duurzame infrastructuur. Om dat te bereiken willen we in 2030 volledig circulair werken. Bij aanleg, vervanging, renovatie en onderhoud van onze infrastructuur willen we zo min mogelijk primaire grondstoffen verbruiken. Dit betekent dat we zoveel mogelijk grondstoffen gaan hergebruiken.

Uitgelicht

Het nastreven van circulariteit in onze bedrijfsvoering, doen we op verschillende manieren. Samen met de markt en andere overheden ontwikkelen we kennis, instrumenten en randvoorwaarden voor circulair werken. We besteden alle projecten circulair aan en wegen milieueffecten – zoals CO2-uitstoot, wijze van grondstofwinning en hergebruik – zwaar mee. Om tijdig te weten wanneer onderhoud gewenst is en om grondstoffen te kunnen hergebruiken hebben we data-uitwisseling nodig over de materialen die vrijkomen bij sloop en renovatie. En we ontwikkelen een strategisch materialenbeleid dat inzicht geeft welke materialen we wel en niet meer willen toepassen. Met de Grond-, Weg- en Waterbouwsector ontwikkelen we een visie hoe we samen een circulaire bouweconomie kunnen bereiken.

Transitiepad Wegverharding

De wegverhardingen voor de Rijkswegen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door enerzijds in te zetten op projecten die levensduur verlengen, en anderzijds door in te zetten op emissieloos en circulair bouwen. Zo maken we gezamenlijk de transitie naar duurzame wegverhardingen!

Meer informatie over Transitiepad Wegverharding

Transitiepad Kunstwerken

De objecten van Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door levensduurverlenging met waardebehoud te realiseren voor het bestaande areaal, en door het ontwikkelen van nieuwe klimaatneutrale en circulaire materialen die gebruikt worden bij aanleg en beheer en onderhoud.

Meer informatie over Transitiepad Kunstwerken

Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

De bouwplaats en bouwlogistiek voor de aanleg, beheer en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat in 2030 met 100% CO2 en 80% NOx-reductie uitvoeren. Inzet daarbij is de overstap van fossiel naar niet-fossiel aangedreven materieel. Daarnaast is het optimaliseren van grond- en materiaalstromen (bouwlogistiek) een belangrijk onderdeel van het transitiepad.

Meer informatie over Transitiepad Weg- Dijk- en Spoormaterieel

Transitiepad: Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud focust op het verduurzamen  en in 2030 volledig emissieloos uitvoeren  van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Dit willen we bereiken door het onderhoudsmaterieel te verduurzamen en het totale gebruik van energie te verminderen. Daarnaast willen we de baggerbehoefte verminderen, waarvoor het ontwikkelen van een continu sediment transport systeem noodzakelijk is.

Meer informatie over Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Praktijkvoorbeelden