De weg in 2050

We flitsen even naar de toekomst. Rijkswaterstaat heeft al haar ambities kunnen verwezenlijken. Hoe ziet de weg er in de toekomst dan uit? Wegontwerpers schetsen 3 scenario’s voor de toekomstige weg.

Wegbeeld naar de toekomst

Een groep van weginrichtingsexperts heeft 3 scenario’s opgesteld: hoe ziet het wegbeeld eruit als we de huidige werkwijze doorzetten, of als we alleen inzetten op circulair wegmeubilair, of als we inzetten op een integrale benadering gericht op een zo leeg mogelijke weg?

Bij deze laatste benadering worden de mogelijkheden van smart mobility ten volle benut, waardoor veel wegmeubilair overbodig is, noodzakelijk meubilair circulair of biobased én botsvriendelijk is, en de bermen veilig, biodivers en klimaat robuust. Een slim integraal ontworpen wegbeeld levert geld op, zowel in aanleg als in onderhoud. Waarom nu niet beginnen?

IenW en Rijkswaterstaat hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te werken en één van de doelstellingen is om het wegmeubilair circulair te maken. De eerste stap van circulariteit is om te kijken naar de functionaliteit: is het wegmeubilair nu of in de toekomst nog wel nodig? Over deze vraag heeft Rijkswaterstaat samen met de wegontwerpers van de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij werd er gebrainstormd over circulair ontwerpen, levensduur, combinatie van functies, en over een lege obstakelvrije berm als uitgangspunt. Daaruit kwam het idee om 3 toekomstscenario’s te schetsen: ongewijzigd beleid, de circulaire aanpak en een lege berm.

Rijkswaterstaat-teksten-ongewijzigd-beleid

Ongewijzigd beleid

In dit scenario wordt de weg ingericht volgens de huidige kaders voor wegmeubilair. Naar verwachting betekent dit ook veel nieuw wegmeubilair, dat veelal afgeschermd wordt door nieuwe geleiderails. Het zal ook voller worden in de berm omdat er zonnepanelen en extra systemen om het verkeer te geleiden en te monitoren (de uitwerking van smart mobility) en deze objecten worden ook weer afgeschermd door nieuwe geleiderails.

Rijkswaterstaat-teksten-circulaire-aanpak

Circulaire aanpak

In dit scenario wordt de weg ingericht met het oog op circulariteit van de objecten. Dat betekent meer hergebruik van bestaande objecten, toepassing van biobased materialen voor het wegmeubilair en de combinatie van functies bijvoorbeeld zonnepanelen op geluidschermen en sensoren op de portalen.

Rijkswaterstaat-teksten-lege-berm

Lege berm Wegontwerp 2050

In dit scenario wordt volop geprofiteerd van de technische ontwikkelingen zoals digitale informatie, navigatie en geleiding, en monitoring van het verkeer in de auto’s zelf. Hierdoor staat er minder wegmeubilair langs de weg: minder borden, portalen en verlichting. Eventuele noodzakelijke obstakels zijn botsvriendelijk. Bij een legere berm kan de geleiderails achterwege blijven. Door de toepassing van licht asfalt kunnen we toe met minder verlichting langs de weg. De ruimte die vrij komt kan worden ingezet voor biodiversiteit en waterberging die vervolgens weer kunnen bijdragen aan het beperken van de obstakelvrije zone respectievelijk hemelwaterafvoer.

Door toepassing van smart mobility meer duurzaamheid, klimaat, veiligheid en kostenbesparing.

Het RWS-brede management reageerde positief op de geschetste scenario’s: vooral de integrale benadering van de focuspunten smart mobility, duurzaamheid en klimaatadaptatie, als de winst voor veiligheid en betaalbaarheid sprak hen zeer aan. Ook de kaderbeheerders van het wegmeubilair reageerden vooralsnog positief maar plaatsten wel kanttekeningen bij het te optimistische beeld van in-car ontwikkelingen. Immers tegen die tijd zullen er ongetwijfeld nog voertuigen zonder systemen rondrijden. Deze toekomstbeelden zetten in ieder geval de neuzen in dezelfde richting en de samenwerking te bevorderen om stappen te zetten om de kansen van de opgaven van Rijkswaterstaat te verzilveren. Wat kunnen we nu al doen, welke kaders kunnen worden aangepast en toegepast, en wat moet nog verder onderzocht worden. Ook uitdaging voor de markt in het kader van innovatie, nieuwe ontwerpen. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag.

Meer weten?

Je vragen over circulair wegmeubilair ontvangen we graag via circulairwegmeubilair@rws.nl

Wil je meer weten over innovatie? De innovatieagenda geeft richting aan innovaties van RWS in samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. Bekijk in de innovatieagenda de innovatieopgaven naar 2030 en ontdek de concrete stappen in 2021 en 2022 in de innovatie uitvoeringsagenda.

Meer informatie over wat Smart Mobility is en wat RWS hiervoor doet, kun je hier vinden.