Toekomstbestendige Natte Kunstwerken


Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen, de zogenaamde natte kunstwerken, zijn belangrijke assets van waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze kunstwerken bereikt komende decennia het einde van de levensduur.

De assetmanagers hebben een sterke behoefte aan mogelijkheden om de levensduur van deze natte kunstwerken te verlengen. Anderzijds willen zij bij daadwerkelijke vervanging en renovatie de noodzakelijke ingrepen koppelen aan ontwikkeling van het netwerk en gebied waarin het kunstwerk ligt en functioneert.

natkunstwerkbeeld

Samenwerken met kennispartners

Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de kennispartners Deltares, TNO en Marin in het gezamenlijke Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Ook een toenemend aantal marktpartijen en waterschappen participeert. In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken delen de partijen kennis en innovatie ontwikkeld om:

  • zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de technische en functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken
  • levensduur van de kunstwerken te verlengen
  • een nieuw kunstwerk te kunnen ontwerpen waarop innovatieve oplossingen kunnen worden toegepast en ingespeeld kan worden op toekomstige netwerk- en gebiedsontwikkelingen

'Kundig met kunstwerken'

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is onderdeel 'Toekomstbestendige Natte Kunstwerken', van het Nationale Kennisplatform Water en Klimaat. Dit platform zorgt voor een continue verbinding, kennisdeling en kruisbestuiving tussen verschillende thema's op het gebied van water en klimaat in Nederland.

Op 25 juni 2019 is vanuit het kennisprogramma het symposium ‘Kundig met Kunstwerken’ georganiseerd. Met 120 deelnemers vanuit waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, marktpartijen, kennisinstellingen en RWS zijn op  interactieve wijze de onderzoeksresultaten gedeeld en zijn nieuwe kennisvragen opgehaald.

Daarnaast hebben keynote-speakers namens advies- en ingenieursbureaus en waterschappen vanuit de eigen praktijk het belang van natte kunstwerken aangegeven en hebben beide sprekers de intentie uitgesproken om te participeren in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken.

In 2020 wordt naast continuering van de ingezette onderzoekslijnen, het beter toepasbaar maken van de resultaten voor de praktijk,  gewerkt aan uitbreiding van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken met advies- en ingenieursbureaus en waterschappen. Gezamenlijk met de nieuwe samenwerkingspartners worden de kennisvragen voor de periode 2021-2024 verkend.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Watersystemen

Ontwikkelde kennis, tools en innovaties

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.