Roadmap Scheepvaartmanagement

RWS-22-0635-Innovatie-Roadmap-Smart-mobility-Scheepvaart-v2_nieuw

Smart Mobility

Smart mobility is complex en vereist niet alleen technische innovaties van Rijkswaterstaat op het gebied van zijn data en infrastructuur. Het vereist ook technische innovaties van de nieuwe generatie voertuigen en introductie daarvan. Daarnaast speelt de gebruiker van onze netwerken met het gedrag een belangrijke sleutel voor het succes van Smart Mobility. In de plateauplanning zijn dan ook voor vier sporen de ambities uitgewerkt:

  • Data: Goed gebruik van data leidt tot proactief en efficiënt verkeersmanagement, wegbeheer en verbetering van de veiligheid.
  • Infrastructuur: Zowel de fysieke als de digitale infrastructuur is toekomstbestendig.
  • Voertuigen: De nieuwe generatie voertuigen wordt op een veilige manier geïntroduceerd en gebruikt.
  • Gebruiker/Gedrag: Mobiliteits- en informatiediensten en smart shipping-systemen worden optimaal en veilig gebruikt.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die over alle 4 de sporen heen gaan, zoals beleidsuitgangspunten, inversteringsbeslissingen en samenwerking met markt en mede-wegbeheerders. Rijkswaterstaat neemt een trekkende rol op de sporen data en infrastructuur en daar focust deze roadmap dan ook op. Wat hier duidelijk in naar voren komt is de relatie met de roadmaps voor Data & IV.

Missie Scheepvaart

De roadmap voor Scheepvaart zet in op vlot en veilig scheepvaartverkeer, het verbeteren van reistijden  en duurzaam goederenvervoer op de hoofdvaarwegen. Om dit te bereiken innoveert Rijkswaterstaat op het gebied van corridorgerichte bediening en begeleiding, het delen en toepassen van vaarweginformatie, en de veilige introductie van Smart Shipping.

Uitdagingen

Om de missie te behalen moeten we stappen zetten. Hierbij lopen we nu praktisch aan tegen het volgende punt waarmee we graag samen met onze partners naar oplossingen zoeken:

  • Het implementeren van uniforme en corridorgerichte bediening en begeleiding van scheepvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in onze huidige werkprocessen. Hoe verloopt incidentmanagement effectief, welke innovaties helpen objectbedienaars en hoe bieden we slimme schepen de juiste data aan waarmee geautomatiseerd varen veilig mogelijk is in een vaarwegcorridor?

Hier moeten oplossingen komen waarbij de data en nieuwe technologieën die geïntegreerd zijn in de werkprocessen en mogelijkheden van het scheepvaartverkeersmanagement. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar gaat het om de juiste balans waarbij techniek en mens elkaar ondersteunt.

Om de praktische uitdaging te lijf te gaan, is er veel behoefte aan kennisontwikkeling:

  • Het ontwikkelen van kennis en inzicht in hoe Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder goed kan samenwerken met private dienstverleners om scheepvaartverkeersmanagement vorm te geven is daarbij essentieel voor de uitvoering.
  • Daarnaast ontwikkelen de technieken zich razendsnel en is het zaak dat Rijkswaterstaat kan delen in de kennis met zijn partners. Het monitoren en bewaken dat nieuwe technieken op een veilige en maatschappelijk gewenste manier worden geïntroduceerd maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders op verantwoorde wijze kunnen anticiperen op veranderingen en meebewegen. Dit is niet alleen essentieel voor de juridische kaders, maar ook om het binnen de werkprocessen van Rijkswaterstaat te laten passen.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via: smart.mobility@rws.nl

Meer informatie vindt u ook  op de website van Rijkswaterstaat.