Roadmap Wegverkeermanagement

RWS-22-0635-Innovatie-Roadmap-Smart-mobility-Wegverkeer-1200px

Smart Mobility

Smart Mobility is complex en vereist niet alleen technische innovaties van Rijkswaterstaat op het gebied van zijn data en infrastructuur. Het vereist ook technische innovaties van de nieuwe generatie voertuigen en introductie daarvan. Daarnaast speelt de gebruiker van onze netwerken met het gedrag een belangrijke sleutel voor het succes van Smart Mobility. In de plateauplanning zijn dan ook voor vier sporen de ambities uitgewerkt:

 • Data: Goed gebruik van data leidt tot proactief en efficiënt verkeersmanagement, wegbeheer en verbetering van de veiligheid.
 • Infrastructuur: Zowel de fysieke als de digitale infrastructuur is toekomstbestendig.
 • Voertuigen: De nieuwe generatie voertuigen wordt op een veilige manier geïntroduceerd en gebruikt.
 • Gebruiker/Gedrag: Mobiliteits- en informatiediensten en ADAS-systemen worden optimaal en veilig gebruikt.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die over alle 4 de sporen heen gaan, zoals beleidsuitgangspunten, investeringsbeslissingen en samenwerking met markt en mede-wegbeheerders. Rijkswaterstaat neemt een trekkende rol op de sporen data en infrastructuur en daar focust deze roadmap dan ook op. Wat hier duidelijk in naar voren komt is de relatie met de roadmaps voor Data & IV.

Missie Wegverkeer

De Roadmap Wegverkeer zet in op vergroten van de verkeersveiligheid, het verbeteren van doorstroming en het verlagen van uitstoot van het verkeer op het hoofdwegen netwerk. Om dit te bereiken innoveert Rijkswaterstaat op het gebied van slimme mobiliteit, intelligente transportsystemen en het delen en toepassen van data.

Uitdagingen

Om de missie te behalen moeten we stappen zetten. Hierbij lopen we nu praktisch aan tegen het volgende punt waarmee we graag samen met onze partners naar oplossingen zoeken:

 • Het structureel vormgeven van de samenwerking met de markt op gebied van serviceproviding vanuit maatschappelijke doelen, met oog voor de achterliggende businessmodellen voor de markt.
 • Meer als datagedreven organisatie werken, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van publieke en private data en van kunstmatige intelligentie in de werkprocessen van Rijkswaterstaat.
 • Het vormgeven van toekomstbestendige infrastructuur, zowel fysiek als digitaal.
 • Het introduceren van voertuigen met nieuwe rijfuncties, waarbij de veiligheid en veilig gebruik voorop staat.
 • Het verleiden van gebruikers van het netwerk om alternatieven te benutten, bijvoorbeeld met innovatieve mobiliteitsdiensten en slimme logistieke concepten.
 • Het verder vormgeven van duurzaamheidsoplossingen.

Om de bovengenoemde praktische uitdaging te lijf te gaan, is er veel behoefte aan kennisontwikkeling:

 • Fundamentele kennis over het functioneren van het netwerk en de impact van smart mobility oplossingen.
 • Toegepaste kennis over de potentie van smart mobility oplossingen in de de praktijk, zowel landelijk als in regionale projecten.
 • Kennis over nieuwe technieken (bijvoorbeeld AI, voorspellen, geo fencing enzovoorts) en hoe deze in te zetten in het operationele proces.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via: smart.mobility@rws.nl

Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.