Roadmap Lijninfrastructuur

Versie: 9 februari 2021

Deze roadmap krijgt in de loop van 2024 een update.

Roadmap VR. wegverharding

Missie

De komende 10 jaar voert Rijkswaterstaat veel beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit aan zijn lijninfrastructuur. Het doel is om dit betrouwbaar, duurzaam en efficiënt uit te voeren. Zo verzekeren we optimale functionaliteit met het hoogst haalbare gebruikersgemak.

De werkzaamheden zijn gericht op het ontwikkelen van verbetermethodes om structureel de conditie van het gehele hoofdwegennet (HWN) van Rijkswaterstaat in kaart te brengen zonder enige gebruikershinder. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe methodes te ontwikkelen, te testen en te valideren om draagkrachtmetingen uit te voeren.

De roadmap heeft een directe link met het transitiepad Duurzame wegverhardingen van het focuspunt Klimaatneutraal en Circulair, waarvoor veel kennisuitwisseling nodig is. Daarnaast heeft deze roadmap een link met het focuspunt Data & IV, met name op het gebied van Big Data en Artificial Intelligence. Denk daarbij aan de inwinketen van data en hoe dit vervolgens verwerkt wordt tot bruikbare informatie.

Uitdagingen

Waar valgewicht deflectiemetingen (VGD-metingen) nu een gangbare methode is, heeft deze als grootste nadeel dat deze metingen stilstaand moeten worden uitgevoerd met de nodige verkeersafzettingen en bijkomende kosten. Met als gevolg veel gebruikershinder. Daarnaast duurt de methode relatief lang voor het verzamelen van alle informatie. In Europa zijn twee methoden beschikbaar waarmee rijdend de draagkracht kan worden bepaald, namelijk:

 • Traffic Speed Deflectometer (TSD): draagkrachtmetingen bij een rijsnelheid van 80 km/h
 • Curviameter: draagkrachtmetingen bij een rijsnelheid van 18 km/h

In 2016 heeft het onderzoeksprogramma V&R Verhardingen zich daarom met name gericht op het uitvoeren van pilots waarin de potentie en de toepasbaarheid van de TSD en de Curviameter zijn onderzocht om draagkrachtmetingen met minder hinder en kosten te kunnen uitvoeren. Daarbij zijn de metingen ook met de standaard VGD-meting uitgevoerd en onderling vergeleken. Uit de resultaten van de pilots kwam naar voren dat:

 • De VGD de beste oplossing is om de doelen van V&R-verhardingen op korte termijn te behalen.
 • De TSD de beste oplossing qua snelheid van de metingen was, maar dat er meer onderzoek nodig is om te kunnen vaststellen (in welke mate) de TSD op netwerkniveau gebruikt zou kunnen worden.

De volgende stap wordt draagkrachtmetingen door middel van TSD sneller, goedkoper en met minder hinder uit te voeren. Hierbij ervaren we momenteel de volgende praktische uitdagingen:

Graag zouden we de output van TSD willen combineren met de output van de grondradar om de constructieopbouw mee te nemen in de netwerkanalyses. Postprocessing van de grondradardata is nu arbeidsintensief en subjectief. Daarom moet het data-inwinningsproces worden aangepast, waardoor het sneller en objectief wordt.

Daarnaast is er kennis nodig. De kennisontwikkelingsopgave richt zich op fundamentele kennis op gebied van de civiele constructie (wegverharding) en bijhorende metingen.

 • Het is noodzakelijk om te begrijpen onder welke voorwaarden deze TSD- en grondradarmetingen bruikbaar zijn. Vragen zonder antwoord zijn onder meer:
  • Wat is de invloed van stijve verhardingen op de metingen?
  • Hoe kunnen wij de metingen corrigeren voor verschillen in temperatuur en belasting?
  • Wat is het effect van NL verhardingen op de lasermetingen?
 • Nodig zijn uitgebreide studies op de beschikbare data (eventueel met aanvullende extra metingen) om een antwoord op de bovenstaande vragen te kunnen vinden en voor zover nodig een aantal extra pilots. Als deze studies laten zien dat de TSD bruikbaar is voor de Nederlandse situatie, zijn de volgende stappen nodig:
  • protocolmetingen TSD
  • restlevensduurbepaling op netwerkniveau door de TSD-data

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.