Roadmap Stormvloedkeringen

Versie: 2 juli 2021

RWS Roadmap Stormvloedkeringen toegankelijk

Missie

De komende decennia voert Rijkswaterstaat kleinere en grootschalige vervangingen en renovaties uit aan zijn zes stormvloedkeringen. Het doel is om ze toekomstbestendig te maken met zoveel mogelijk uniforme state-of-the-art technologie, waarbij innovatie op het gebied van beheer en onderhoud (BenO) evenals kennisontwikkeling en –borging essentieel is om toekomstig BenO mogelijk te maken. Hiermee verzekeren we voor alle stormvloedkeringen de specifieke functionaliteiten op het gebied van waterveiligheid en –management, doordat kennis geborgd en overdraagbaar is met adequate trainings- en opleidingsmogelijkheden.

De werkzaamheden zijn gericht op het gebied van civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouw en industriële automatisering. De levensduur van de stormvloedkeringen – nu tussen de 20 en 65 jaar oud – bepaalt dat de komende decennia onderhoud en vervangingen worden uitgevoerd aan systemen waar dat nog nooit eerder voor is gedaan. Daarnaast zorgt de diversiteit aan de technische systemen, ook nog eens per stormvloedkering verschillend, voor een grote druk op de noodzakelijk beschikbare kennis. Bij elkaar vormt dit een complexe opgave die veel voorbereiding vraagt en volgens plan in het krappe onderhoudsseizoen (’s zomers) dient te worden uitgevoerd. Mede door de beperkte onderhoudstermijn is het essentieel om voorspellend onderhoud te kunnen uitvoeren, wat niet alleen het BenO ondersteunt, maar ook een basis legt voor kennisontwikkeling en –borging.

Deze roadmap voor stormvloedkeringen heeft een directe relatie met andere roadmaps uit de Innovatieagenda. Zo is er een directe aansluiting met alle roadmaps voor Data & IV, waarbij voorspellend onderhoud, machine learning en digitale twins en ook het standaardiseren (voor zover mogelijk) van de werkwijze op dit terrein ondersteunend werkt aan de doelen binnen de Vervanging- en Renovatieopgave voor stormvloedkeringen.

Uitdagingen

Het doel voor de stormvloedkeringen is te zien op de roadmap: maatwerk waar het moet en uniform waar het kan. De innovatiebehoefte ligt vooral op het gebied van voorspellend BenO én in kennisontwikkeling en –borging.

Vanuit een praktisch oogpunt moet voor de stormvloedkeringen rekening worden gehouden met een aantal punten waar we graag innovatievoorstellen voor vragen van onze partners:

  • Iedere stormvloedkering heeft de kenmerken van een prototype. De samenhang der onderdelen en de totale constructie is grotendeels ‘one-of-a-kind’. De onderhoudsopgaven per stormvloedkeringen verschillen daarmee in technische specificaties van elkaar. Met het gestelde doel vraagt dit om een overstijgende aanpak over de stormvloedkeringen en bij deelvervangingsprojecten om een meer gezamenlijke basis aanpak zodat leerervaringen breder benut kunnen worden.
  • De prestatie eisen, uitgedrukt in faalkansen of prestatiepeilen, zijn sterk bepalend in de prioriteitstelling van onderhoudswerkzaamheden. Dit gebeurt cf. de werkwijze van Probabilistisch Beheer en Onderhoud (ProBO).
  • De wat conventionele werkwijze voor stormvloedkeringen op het gebied van het gebruik van ‘proven technology’ maakt dat nieuwe technieken bij gebrek aan data door weinig échte sluitingen weinig kunnen worden getoets en toegepast. Emperische gegevens over gebruik en belasting van onderdelen zijn dus schaars. Intelligente componenten en innovatieve meetsystemen kunnen oplossing bieden in het verzamelen van omvangrijke databases voor preventief onderhoud en toepassing van nieuwe technische innovaties. Dit genereert kennis én creeërt dieper inzicht voor beheer en onderhoud. Denk hierbij ook aan sensoring, machine learning en digital twins en wat zij kunnen betekenen in het beter doorgronden van alle deelsystemen en daarmee effectiever kunnen uitvoeren van beheer en onderhoud.
  • Het op orde brengen van de onderhoudsregistratie die eenduidig en toegankelijk is voor meta analyse. Iedere stormvloedkering maakt voorlopig gebruik van een ‘eigen’ Onderhoud Management Systeem (OMS). Dit maakt kering overstijgende observaties en analyses en navenant verbetervoorstellen moeilijk. Dit is cruciaal om meer strategische verkenningen over de breedte van het werkterrein van de stormvloedkeringen goed uit te kunnen voeren.
  • Het is interessant om met deze initiatieven nieuwe kennispartners in de markt te kunnen leren kennen die vanuit hun specialisme een boost kunnen geven aan het innoveren op het terrein van datverwerking, analyse en trainingmethodieken.
  • Daarnaast is er kennis nodig om de VenR-opgave voor de stormvloedkeringen mogelijk te maken. De kennisontwikkelingsopgave richt zich op fundamentele kennis op gebied van ontwerp en onderhoud evenals de verschillende deelsystemen van de stormvloedkeringen. Het laatste heeft betrekking op Industriële Automatisering (Bediening en besturing) tot en met de civiele constructie (beweegbare delen, fundament).
  • Cruciale kennisterreinen effectief borgen en toegankelijk maken binnen Rijkswaterstaat. Denk aan kennis op het gebied van vervangen van besturingssystemen, software betrouwbaarheid, cyber security, faalkansdeskundigheid en andere sub-onderdeel specifieke kennisterreinen.
  • Essentiële kennis over van ontwerp(uitganspunten) zijn lang niet altijd meer beschikbaar. Dit komt doordat deze in ontwerpperiode niet goed zijn vastgelegd of doordat medewerkers met pensioen gaan of reeds Rijkswaterstaat hebben verlaten. Dit vraagt om nieuwe kennisontwikkeling en –borging, wat met de hedendaagse systemen meteen toekomstbestendig en geintegreerd in het dagelijkse werk kan worden gemaakt.
  • De diversiteit van de technische systemen per stormvloedkering legt een zeer grote druk op de noodzakelijk beschikbare kennis. Gezien de diversiteit in systemen ligt er slechts een beperkte prikkel bij de markt in het investeren in deze kennis. Rijkswaterstaat daarentegen heeft een brede en diepgaande kennisbasis nodig om het sluitproces uit te voeren, de betrouwbaarheid te bewaken en deskundig opdrachtgever te zijn. Daarom zijn methoden nodig die kennisontwikkeling en –borging beter overdraagbaar maken om ook in de toekomst het Rijkswaterstaat personeel de hoogst mogelijke trainingen en opleidingen te geven.
  • Werkwijzen eenduidiger maken waar kan, specifiek maken waar nodig. Hoewel de stormvloedkeringen kenmerkend verschillen van elkaar, zijn er zeker ook overeenkomsten. Zowel in techniek, als in werkwijzen of opgaven. Het is gewenst dat een beter inzicht komt in wat over de stormvloedkeringen heen eenduidig kan worden aangepakt, verbeterd en geïnnoveerd en wat nadrukkelijk per kering onderscheidend dient te blijven.

De bovenstaande praktische en kennis uitdagingen gaan we aan door te experimenteren per stormvloedkering, kijkend waar een experiment het beste past om vervolgens innovaties breder over de stormvloedkeringen in te kunnen zetten. Deze initiatieven passen binnen de in 2018 vastgestelde Kennisstrategie Stormvloedkeringen.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.