Tekst Roadmap Schutsluizen

Deze Roadmap Schutsluizen laat zien welke richting Rijkswaterstaat met innovatie op beweegt om de doelen die gesteld zijn voor 2030 te realiseren. Bovenaan in de roadmap ziet u de doelstellingen. Aan de linkerzijde staan de voorgenomen strategieën. De roadmap toont, in voorgenomen volgorde, de uit te voeren stappen die aan elke strategie bijdragen.

Doelstelling Rijkswaterstaat 20230

Vanaf 20230 voeren we meer infrastructurele  vervangingen en renovaties van schutsluizen uit.  Deze zijn toekomstgericht en kosten- en capaciteiteffectiever door als regisseur, samen met de markt, innovatie te richten op radicaal standaardiseren, bundelen, digitaliseren en verduurzamen.

Toelichting: In 2030 is Rijkswaterstaat en markt in staat om een 4 keer zo grote VenR-productie Sluizen te draaien dan in 2022. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig:

 • renovaties worden CO2-neutraal en circulair uitgevoerd
 • vrijgekomen materialen worden hergebruikt
 • iedere vervanging/renovatie leidt tot een vermindering in energieverbruik
 • iedere vervangen sluis is functioneel samenhangend in een corridor, natuurinclusief en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de scheepvaartsector en het klimaat (hoogwater, laagwater, hitte)

Strategie: Innovatie vanuit standaardisatie sluizen areaal

Toelichting: Rijkswaterstaat streeft naar een zo eenduidig mogelijk sluizenareaal. De doelstellingen die we hiermee willen bereiken zijn: verbeteren assetmanagement, behalen duurzaamheidsambities, efficiënter projecten realiseren. Hiervoor willen wij afzonderlijke onderdelen standaardiseren zonder monopolies te creëren. De diepgang van standaardisatie en benodigde innovatie stemmen we af met de markt.

Stappen

 • In overleg met de markt is onderzocht welke onderdelen we gaan standaardiseren.
 • Standaardisatie van onderdelen worden als leeropgave toegevoegd aan de scope van projecten.
 • Onderdelen worden beproefd in de realisatiefase van projecten en bij succes tot standaard verheven.


Strategie: Innovatie vanuit standaardisatie dienstverlening

Toelichting: We willen veiliger, vlotter, efficiënter en duurzamer werken en we zijn toekomstgericht. Daarom is elke sluis en stuw op afstand bedienbaar en ingericht volgens de kaders en technologische IV-standaards van Rijkswaterstaat. We stimuleren marktpartijen door innovaties voor sluizen en stuwen te bundelen in een innovatieportfolio en tijdig te beproeven.

Stappen

 • Synthesis Based Engineering gedragmodel wordt toegepast voor sluizen om de specifieke bedienings- en besturingseisen van schutsluizen te valideren.
 • We weten hoe de bediening, besturing en bewaking van een schutsluis veilig, slim en toekomstbedstendig is ingericht door het samen met de markt beproeven van deze innovaties op een landelijke innovatie sluizencomplex.

Strategie: Innovatie vanuit standaardisatie werkwijze

Toelichting: We onderhouden en renoveren op het juiste moment door op basis van datagedreven assetmanagement de staat van iedere sluis permanent te monitoren.

Stappen

 • Rijkswaterstaat heeft onderzocht welke schutsluizen in een portfolio naar de markt kunnen worden gebracht.
 • Schutsluizenportfolio's worden aanbesteed.

Strategie: Innovatie vanuit verduurzamen

Stappen

 • In dialoog wordt helderheid gecreëerd over de voorwaarden waaraan een groene schutsluis moet voldoen.
 • Duurzame maatregelen worden toegepast bij de vervanging en renovatie van schutsluizen.

Strategie Innovatie vanuit digitaliseren

Stappen

 • De informatiebehoefte (> 80 %) voor iedere schutsluis is toegevoegd aan de informatiebehoefte van Rijkswaterstaat.
 • Er is een lange termijn VenR programmering door gebruik te maken van een datagedreven methode, met informatie over restlevensduur en gebruik van de corridor.
 • Iedere schutsluis beschikt over software  (Object Data Services- ODS) om data velig en op uniforme wijze te ontsluiten. In 80 % van de vervangingen en renovaties maakt ODS onderdeel uit  van de scope.

Strategie: Vanuit portfolio's in de keten samenwerken:

Toelichting: We hebben een voorspelbare opdrachtenstroom en uniforme aanpak (eisen en werkwijze) voor schutsluizen, over opdrachtgevers heen waar dat kan, doordat wij in de keten samenwerken.

Stappen

 • Experts uit de marktketen en Rijkswaterstaat werken samen in expertgroepen aan thema's die niet alleen opgelost kunnen worden (innovatiebuffet koppelen aan productie, groene  sluizendialoog).


Strategie: Innovatieagenda Leidende principes Rijkswaterstaat

Toelichting: We leren en ontwikkelen in portfolio’s en deze kennis en ontdekkingen worden doorgegeven aan andere projecten binnen deze portfolio's.

Stappen

 • Continu leren en verbeteren en het geleerde dissemineren.