Klimaatneutraal en Circulair

Focuspunt Klimaatneutraal en Circulair

Rijkswaterstaat werkt aan een duurzame leefomgeving zodat ons land en de rest van de wereld ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek is om te leven. Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen: voor ons landschap, ons energieverbruik, ons water en onze grondstoffen. Daarom werken wij er naar toe om in 2030 al onze energie zelf op te wekken, geen CO2-uitstoot meer te hebben, zo weinig mogelijk primaire grondstoffen gebruiken en bestaande materialen hoogwaardig te hergebruiken.

Voor het focuspunt Duurzaamheid en Leefomgeving legt de Innovatieagenda de nadruk op het klimaatneutraal en circulair werken voor de Rijksinfrastructuurprojecten.

Voor Klimaatneutraal en Circulair zijn 4 roadmaps in de maak. Hiervoor vindt een eerste consultatie plaats op 15 april 2021. Via www.tenderned.nl komt er een aankondiging waarbij bestaande én nieuwe partners kunnen deelnemen aan deze startsessies voor de verschillende roadmaps. In kwartaal 4 van 2021 staan de uitgewerkte roadmaps gepland voor publicatie. Hieronder zie je per roadmap een korte missiebeschrijving.

Transitiepad: Duurzame wegverhardingen

De wegverhardingen voor de Rijkswegen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door enerzijds in te zetten op projecten die levensduur verlengen, en anderzijds door in te zetten op emissieloos en circulair bouwen. Zo maken we gezamenlijk de transitie naar duurzame wegverhardingen!

Transitiepad: Duurzame kunstwerken

De objecten van Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door levensduurverlenging met waardebehoud te realiseren voor het bestaande areaal, en door het ontwikkelen van nieuwe klimaatneutrale en circulaire materialen die gebruikt worden bij aanleg en beheer en onderhoud.

Transitiepad: Bouwplaats en bouwlogistiek

De bouwplaats en bouwlogistiek voor de aanleg, beheer en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat in 2030 met 100% CO2 en 80% NOx reductie uit te voeren. Dit willen we bereiken door samen te werken op 4 verschillende sporen: techniek, governance, contractering en financiering.

Transitiepad: Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud focust op het verduurzamen  in 2030 volledig emissieloos uitvoeren  van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Dit willen we bereiken door het onderhoudsmaterieel te verduurzamen en het totale gebruik van energie te verminderen. Daarnaast willen we de baggerbehoefte verminderen, waarvoor het ontwikkelen van een continu sediment transport systeem noodzakelijk is.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via: innovatie@rws.nl

Lees hier meer algemene informatie over de roadmaps.